Biharugra, 1922. február 4. – Pécs, 1987. október 19.

Apja földműves volt. Az elemi iskolába szülőfalujában járt 1928 és 1934 között. A polgárit magánúton 1940-1942-ben végezte el. Katonai szolgálatot 1943 októberétől teljesített a berettyóújfalui 10/II. gyalogos zászlóaljnál, mint csapattávbeszélő-kezelő. 1944 tavaszán kivették a frontra. 1945 őszén tért haza a hadifogságból. A Nemzeti Parasztpártnak 1945-től tagja. 1946 januárjától 1948 decemberéig a Paraszt Újság című hetilap szerkesztőségi titkára. 1949 márciusától a párt Zala megyei titkárhelyetteseként szervezte az országgyűlési választásokat, júliustól Vas megyei párttitkár. 1949-ben két hetes és négy hónapos parasztpárti, majd 1955-1956-ban egyéves MDP pártiskolában tanult. 1952-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1950. június 15-étől az ideiglenes, 1950. november 8-ától a megválasztott Vas Megyei Tanács elnökhelyettese, majd 1954. március 23-ától elnöke, részt vett a begyűjtés és a téesz-szervezés munkálataiban. 1956. október 31-én az újjáalakult helyi szervezetek megbízólevelével a parasztpárt országos tanácskozására Budapestre utazott. Részt vett a Petőfi Párt alakulógyűlésén. Cselekedeteiért pártbüntetésben részesült és 1957. november 21-én tanácselnöki tisztségéről is leváltották. 1957-től 1962-ig a Vas Megyei Állatforgalmi Vállalat igazgatója, majd a lukácsházi gépállomás gépkocsi-előadója, később a jáki téesz elnöke. Körmenden a mezőgazdasági technikumban, 1965-ben érettségizett. 1967 és 1982 között a szombathelyi AGROBER-nél kalkulátor, majd nyugdíjas.