Az országgyűlés teljes ülésén gr. Zichy Károly országbíró azt indítványozta, hogy az elmérgesedett viták miatt megoldatlan vallásügyi kérdést bízzák a király döntésére. Javaslatát a klérus egy részének ellentmondásával azzal a módosítással fogadták el, hogy a hitlevélbe bekerülhet a protestáns vallásszabadság, de ennek érvénye csupán Magyarországra szólhat, s nem terjedhet ki a színtiszta katolikus Horvátországra. A viták során az eltérően értelmezett bécsi és linzi békék magyarázatát is a királytól várták.